Имаш нужда от още реклама, която ще се вижда ежедневно от над 5000 уникални компютри, от хора, които четат и се интересуват от психология. В период на прогрес, компанията Coca-Cola е плащала за реклама повече от 60% от бюджета си и това е ключа към успеха на на тази корпорация. Рекламата е най-важното нещо в момента. Скъпа е, защото без нея, няма сила и напредък на развитието. За да се подобрите и напреднете, вие имате нужда от силна подкрепа. Това е добра възможност!

За да участвате в този конкурс:
1. Харесайте и споделете тази снимка.
2. Изпратете ваша публикация, която не е публикувана никъде досега.

Наградата от този конкурс е 1000 лева в брой и банер в „Психична централа“ – най-посещаваната Интернет медия за психология https://icp-bg.com/ за срок 12 месеца (1 година). Началото на конкурса е от днес и ще продължи до 13 март 2013 г. Печели публикацията, която е с най-много „Like“ харесвания. Публикацията, която ще изпратите не е необходимо да е тотално насочена към която и да е област от психологията. Тя трябва да бъде иновативна, интересна и полезна. Успех на всички!

ИЗПРАТИ ПУБЛИКАЦИЯ

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Телефон за контакт

Файл с информация, която искате да се публикува

(разрешени формати: doc, pdf, docx, rtf, txt)

Най-добра публикация

Най-добра публикация

Условия за конкурса

1. Facebook, като компания, е напълно освободена от отговорност.

2. Играта на “Психична централа” по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана, или свързана с компанията Фейсбук.

3. Участникът в играта предоставя информацията си доброволно на организатора на промоцията, а не на Facebook като компания.

4. С участието си в тази играта, участникът заявява че е запознат с официалните правила и се съгласява да спазва тези правила, както и промените към тях приети по реда.

5. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя официалните правила, като промените влизат в сила само след предварително публикуване на уебсайта.

6. По смисъла на настоящите общи условия „уебсайт” е уебсайта www.maryland.cochranfirmcriminaldefense.com, кореспондиращ с домейн името www.maryland.cochranfirmcriminaldefense.com

7. По смисъл на настоящите общи условия „качване” (upload) на текстов файл e дистанционно записване на текстовия материал от страна на Участника върху твърдия диск на компютърно устройство собственост или наето от Организатора, посредством компютърна програма (софтуер), до която на потребителя е предоставен достъп в уебсайта.

8. “Играта” на „Психична централа“ се организира с цел реклама и популяризиране на www.maryland.cochranfirmcriminaldefense.com

9. „Играта” започва на 08 февруари 2013 г. и ще продължи до 13 март 2013 г. включително. Активното участие на участниците в играта продължава в периода от 09 февруари 2013 г. до 13 март 2013 г.

10. „Играта” се организира и провежда на територията на Република България, на уебсайта maryland.cochranfirmcriminaldefense.com

11. Условие за реализирането на играта е до 13 февруари 2013 г. включително страницата на Психична централа във Facebook да има 50k харесвания.

12.  С натискане на бутона “Харесвам”, участникът получава възможността да участва в Играта само един път.

13. Наградата на играта е 1000 лева в брой и банер, който ще бъде поставен в сайта на „Психична централа

14. Играта е достъпна за участие на всяко физическо и юридическо лице с българско и международно гражданство.

15. В случай че спечелилият участник е лице под 18 год. възраст, наградата се връчва на законният му представител (родител, попечител/настойник).

16. Наградата е лична, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

17. Наградата ще се получава срещу предоставяне на документ за самоличност, както лично така и чрез трето лице.

18. Организаторът на играта няма задължение да води кореспонденция във връзка и по повод претенции за получаване на награда, предявени от участниците

19. Организаторът не отговаря за качеството на наградата.

20. Организаторът на Играта не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неистински имена, некореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на награда.

21. Организаторът на играта не носи отговорност за неполучена награда, когато получателят не е намерен от куриера на посочения адрес.

22. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т.1 от Официалните правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова прекратяване.

23. Срока за получаване на наградата е 15 дни след приключването на играта.