Образование : магистър психолог, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“

Стаж : 7 години

Квалификации :

Превенция на агресията

Създаване на ефективни екипи

Социално-психологически тренинг

Гражданско образование

Бизнес комуникация

Психотерапевтична област :

Индивидуална и групова / двойкова психотерапия на възрастни

Индивидуално консултиране на деца и юноши със смущения в емоционалното    развитие (тревожност, агресивност, проблеми в общуването, приемане позицията на „жертва”,   противообществени прояви, хиперактивност и дефицит на внимание, злоупотреба с вещества, рисково поведение и др.) и техните семейства

Индивидуално консултиране на зависими от алкохол, хазарт, наркотици и техните семейства

Психотерапия  за хора, търсещи по-задълбочено себепознание, емоционална автономност и лично развитие

 

Информация за контакт:

мобилен телефон: 0888 002591
e-mail: kr.francova@gmail.com