Име : Светозар Костадинов Димитров

Образование :Магистър по клинична психология на СУ „Св. Климент Охридски“, в процес на зачисляване на докторска теза в областта на психоаналитичната теория за менталното функциониране;

Стаж : 12 години

Квалицикации :
Дипломиран психодрама – терапевт; продължителен тренинг за водене на обучителен – и терапевтичен групов тренинг;

Семинарно теоретично обучение в психоаналитичната клиника и психопатология; продължаващ процес на лична психоаналитична терапия и психоаналитична супервизия;
Опит и преминат тренинг в областта на действените и креативни психотерапевтични методи при работа с деца от институции;

психотерапевтичен индивидуален и групов опит в консултиране на индивиди с психотични разстройства;Опит в консултиране на юноши и супервизия на социално – подпомагащи програми
Терапевтичен опит в областта на преряаботване на травматизъм, вследствие от репресии и изтезания, трансгенерационно предаване на травматично преживяване

Психотерапевтична област :
Психодрама, социометрия и групова терапия
Психоаналитично ориентирана психотерапия
Действени и – креативни методи в психотерапията
Месторабота : Психотерапевтичната дейност извършвам основно в частен кабинет, но съм отворен и към взаимодействие с различни социални и други служби.

Град(ове), в който практикувате : Бургас
Цени на услугите, които предлагате : 15-25 лв

Телефон: 0877 023 263