Личностни корелати на хомофобията


(Личностни характеристики, които са свързани с омразата към гейове и лесбийки)
Д-р Марк Е. Джонсън (психолог) Д-р Кристиана Бремс (психолог) Университет на Аляска в Анкоридж, САЩ и Д-р Пат Алфърд-Кийтинг, (психолог) Консултативен кабинет за студенти Университет на Южна Каролина, САЩ  

Накратко

Резултатите от обобщеното по-долу изследване показват, че хетеросексуалните мъже са по-хомофобски настроени от хетеросексуалните жени и че хомофобията може би намалява с възрастта на запитания. Хомофобията е свързана с ниска способност за емпатия и с по-високи нива на религиозност. Хомофобията е свързана с тенденция за отрицание на собствените проблеми (и търсене на вина у околните), както и с тенденция за отбягване на околните, а тенденцията за вглеждане в себе си е свързана с по-ниска хомофобия.

Увод

            Американската психологична асоциация и Американската психиатрична асоциация официално се изказаха още през 1970-те относно факта, че хомосексуалната ориентация нито е умствено заболяване, нито е сврързана с увреждания в труда, емоционалната приспособимост, или умствената компетентност. Върпреки това, в обществото продължават да съществуват негативно отношение към хомосексуалните лица. Социалните психолози, които изследват това негативно отношение, са създали въпросници за измерване на хомофобията.

            Психологическите изследвания показват, че хомофобията корелира (свързана е със) сексизма (дискриминативно отношение въз основа на пола), преувеличените сексуални роли (хипер-мъжественост, “мъжкареене”), расизма и авторитарианизма (подкрепата на приципите на фашистка или авторитарна идеология). В някои изследвания, религиозността също показва взаимовръзки с хомофобията.

            Настоящото изследване разглежда три личностни характеристики и тяхната връзка с хомофобиата: (а) емпатия (способността за емоционално съпреживяване), (б) религиознос, и (в) адаптивните умения (coping skills). Във всички анализи се конролират статистически възрастта и полът на участниците, за да не повлияят те на резултатите.

Метод

            Извадка.

            Участниците (411 жени и 303 мъже) бяха самоидентифицирали се хетеросексуални индивиди на възраст между 18-53 години (М=21.29, СО=5.51, Мед=19), предимно американци от европейски произход (80.8%), с поне гимназиално образование. Болшинството бяха неомъжени/неженени (83.3%). От тази извадка, 133 жени и 120 мъже участваха в изследването за емпатия, 143 жени и 78 мъже участваха в изследването за религиозност и 115 жени и 125 мъже участваха в изследването на умения за адаптация.

            Инструменти.

            Скала за хомофобско отношение (Homophobia attitude scale). Този въпросник от 11 въпроса дава общ резултат за “хомофобиа”, както и отделни резултати за двата си компонента: Афективен фактор (негативни емоционални реакции спрямо хомосексуалните лица) и Вярвания (убеждението, че хомосексуалността се заучава и може да бъде променена). В даденото изследване данните позволиха Афективния фактор да се раздели на още два фактора: Физическа близост (дискомфорт в присъствието на хомосексуални лица) и Човешки права (отказване на правата на хомосексуалните лица).

            Индекс на междуличностна реактивност. Този въпросник от 28 върпоса измерва четири аспекта на емпатията: Вземане на перспективи (способността човек да се постави на мястото на другия), Емпатична загриженост (чувства на симпатия и загриженост към другия), Фантазия (способността човек да си представи какво изпитват и преживяват измислени герои) и Лична тревожност (чувства на тревожност по време на интензивни момети в общуването).

            Скала на Шефърд. Този въпросник с 38 въпроса измерва общото ниво на религиозност, както и два от нейните компоненти: под-скала на Вярата (до каква степен човекът има религиозни вярвания) и под-скала на Пътя (до каква степен той или тя се придържа към вярванията си в поведението си).

            FIRO-Cope. Този инструмент измерва адаптационните умения. Участникът получава определен брой точки за всеки от шест стила на адаптация: Отрицание (denial), Изолация от хора (isolation), Проекция (projection), Регресия (regression) и Обръщане срещу аза (turning against the self). По-ниският брой точки във всяка от тези области означава по-голяма вероятност човекът да използва дадения механизъм за адаптация.

Резултати

1. Полови различия

Мъжете имаха статистически значими по-високи резултати отколкото жените на хомофобските показатели Физическа близост и Човешки права, докато жените имаха по-високи резултати на хомофобски Вярвания.

2. Възраст

Контролирайки статистически за пол, възрастта имаше статистически значими корелации с общия брой точки хомофобия и с отделните компоненти. С увеличаването на възрастта, хомофобията намаляваше, докато вярването, че хомосексуалността има генетична основа се увеличаваше.

3. Емпатия

Вземането на перспектива и Емпатичната загриженост бяха отрицателно и статистически значимо свързани с общата хомофобия и с компонента й Човешки права. Вземането на перспектива беше отрицателно свързано с Физическа близост. Резултатите показват, че по-високите нива на способност за емпатия са свързани с по-ниска хомофобия.

4. Религиозност

Резултатите показват, че общата хомофобия е свързана (статистически значими парциални корелации) с по-високата религиозност. Вярването, че хомосексуалността има генетична основа е отрицателно свързано с религиозността.

5. Адаптационни умения/стил

Отрицанието (отричане на съществуващи лични проблеми или отрицателни емоции) имаше статистически значима корелация в обратна посока с Човешки права. Изолацията от хора беше отрицателно свързана с хомофобски Вярвания. Обръщане срещу аза беше положително свързано с общата хомофобия. Тъй като по-ниски резултати на FIRO-Cope означават по-голямо присъствие на адапционния стил, резултатите означават както следва: Колкото повече Отрицание и Изолация от околните, толкова повече хомофобия; Колкото повече Обръщане срещу аза, толкова по-малко хомофобия.

Заключение

Хората, които се вглеждат в себе си и осъзнават проблемите в собсвения си живот вероятно са по-малко склонни да търсят вина у другите и да потъпкват правата им. Това вероятно обяснява защо Обръщане срещу аза е свързано с по-малко хомофобия. Хората, които използват Отрицание търсят вината за собствените си проблеми в околния свят и в другите хора. Вероятно заради това те са по-склонни да отричат праватана хомосексуалните хора. Хората, които използват Изолация от хора като средство за справяне с проблемите си вероятно имат по-малко реалистична представа за обществото и за хората около тях, поради което и хомофобията им в по-висока (те имат нереалистични Вярвания за хомосексуалните).

Способността за емпатия е свързана с по-малко съпричастие към околните и съответно с по-ниска хомофобия, докато религиозността е свързана с по-висока хомофобия.