Индивидуално консултиране

  1. Първична консултация /диагностично интервю; тестиране
  2. Терапевтична сесия- при повече от едно посещение

Консултиране: По време на консултацията се формулира проблемът, както и начините за неговото разрешаване, предлагат се оптимални възможности за подпомагане на междуличностните отношения и постигане на житейските цели.

Психодиагностика: Чрез тестове  се разширяват представите за психофизиологическите особености на характера на клиента.

Психотерапия: По време на индивидуалната психотерапия през различните й фази клиентът преодолява личните си проблеми и механизмът на тяхното създаване.

Груповата терапия е успешен метод за преодоляване на поведенчески  проблеми.

Междуличностни конфликти: По време на сесии се изясняват причините за междуличностните конфликти и клиентът взема решения за тяхното превъзмогване. Той усвоява техники за успешна комуникация.

Психоанализа: Чрез метода психоанализа, в съчетание с други методики се превъзмогват неврози, постстресови състояния, депресии. Провежда се ав